Sněmovní tisk 337
Novela z. o státním zastupitelství - EU

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 20. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Marek Výborný (usnesení č. 486).
  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/4, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 11:25.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 337/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 732).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 143/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3335Marek Výborný15559-23419.docx (17 KB)11. 9. 2019 v 17:03:00
3338Jakub Michálek15562-23424.docx (25 KB)11. 9. 2019 v 18:34:30


Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, finanční soud, hospodářský trestný čin, státní zástupce, trestní řízení, vlastní zdroje

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)337/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení337/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti337/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství337/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů337/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění337/0
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů337/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)337/0
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců337/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění337/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník337/0
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních337/0


ISP (příhlásit)