Sněmovní tisk 139
Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU

Stav projednávání ke dni: 22. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 28. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 208).

 • V

Projednávání tisku navrženo na pořad 16. schůze (od 26. června 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 13 (20. června 2018)
Ústavně právní výbor
č. 21 (26. června 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
681Karel Rais12905-18874.docx (49 KB)2. 5. 2018 v 14:22:32
708Ondřej Profant12932-18933.docx (11 KB)9. 5. 2018 v 17:33:07
709Ondřej Profant12933-18934.docx (11 KB)9. 5. 2018 v 18:01:39
739Jiří Běhounek12963-18965.docx (51 KB)15. 5. 2018 v 14:07:14
740Jiří Běhounek12964-18966.docx (35 KB)15. 5. 2018 v 14:08:32
962Jakub Michálek13186-19314.docx (17 KB)12. 6. 2018 v 13:35:37
967Ondřej Profant13191-19321.docx (267 KB)12. 6. 2018 v 17:11:37
971Ondřej Profant13195-19327.docx (34 KB)13. 6. 2018 v 11:20:41
980Marek Výborný13204-19357.doc (40 KB)14. 6. 2018 v 09:43:37


Související tisk: 138 (Vl.n.z. o zpracování osobních údajů).

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, implementující opatření státu, ochrana údajů, osobní údaje, pořizování dat, ukládání dat, ukládání dokumentů, zpracování dat, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (37):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)139/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád139/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení139/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)139/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky139/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance139/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.139/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu139/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství139/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů139/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců139/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii139/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů139/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů139/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím139/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)139/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)139/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní139/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu139/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů139/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění139/0
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů139/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu139/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky139/0
280/2009novelizujeZákon daňový řád139/0
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů139/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)139/5
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření139/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky139/0
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky139/0
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních139/0
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)139/0
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)139/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě139/0
374/2015novelizujeZákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu139/0
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách139/0
300/2016novelizujeZákon o centrální evidenci účtů139/0


ISP (příhlásit)