Sněmovní tisk 494
Vl.n.z. o změně zák.v souv. s přij.zák.o ukončení důch.spoř.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 494/0 dne 26. 5. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 801).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 494/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 494/2, který byl rozeslán 9. 10. 2015 v 13:54.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 494/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 26, usnesení č. 952).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 154/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2015 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 292).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 377/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2898Václav Votava08359-11239.doc (84 KB) / PDF (217 KB, 12 stran)25. 9. 2015 v 13:21:13
2941Jaroslav Klaška08402-11362.doc (14 KB) / PDF (80 KB, 1 strana)6. 10. 2015 v 17:25:48


Související tisk: 493 (Vl.n.z. o ukončení důchodového spoření).


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Fondy, Pojištění, Spoření

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, penzijní připojištění, pojišťovna

Navržené změny předpisů (28):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád494/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky494/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví494/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení494/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů494/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti494/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance494/0
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby494/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře494/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění494/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů494/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů494/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání494/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů494/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů494/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty494/0
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí494/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu494/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi494/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)494/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce494/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu494/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník494/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)494/0
426/2011novelizujeZákon o důchodovém spoření494/0
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření494/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky494/0
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech494/0


ISP (příhlásit)