Sněmovní tisk 778
Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 778/0 dne 22. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1544).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 778/7, který byl rozeslán 15. 5. 2013 v 10:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 1685).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 6. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 124/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 6. 2013 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 124/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 7. 2013 a přijal usnesení č. 47 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 7. 2013 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 124/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 7. 2013 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 124/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 7. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 271).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 7. 2013 poslancům jako tisk 778/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 7. 2013 poslancům jako tisk 778/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 15, usnesení č. 1740).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 23. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 256/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5601Ivan Ohlídal04556-03940.doc (37 KB) / PDF (77 KB, 1 strana)18. 2. 2013 v 13:48:16
6161Ivan Ohlídal04759-04306.doc (41 KB) / PDF (83 KB, 2 strany)3. 4. 2013 v 11:03:38
6581Ivan Ohlídal04923-04647.doc (26 KB) / PDF (72 KB, 1 strana)7. 5. 2013 v 07:44:39
6663Josef Šenfeld04982-04711.doc (29 KB) / PDF (56 KB, 1 strana)10. 5. 2013 v 12:26:37


Související tisk: 779 (Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.).


Hesla věcného rejstříku: Katastr, Nemovitosti
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, katastr nemovitostí, nemovitý majetek, parcela, stavba

Navržené změny předpisů (27):

CitaceZměnaPředpisOd
210/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem778/0
89/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů778/0
27/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách778/0
30/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony778/0
103/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budování a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů778/0
120/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením778/0
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích778/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů778/0
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel778/0
59/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony778/0
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění778/0
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony778/0
269/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony778/0
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím778/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech778/0
286/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů778/0
349/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů778/0
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
396/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
265/1992rušíZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem778/0
344/1992rušíZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)778/0
90/1996rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.778/0
111/2001rušíNařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel778/0
162/2001rušíVyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky778/0
26/2007rušíVyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)778/0
8/2009rušíZákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů778/0


ISP (příhlásit)