Sněmovní tisk 537
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 537/0 dne 25. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 951).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 537/4, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 10:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1187).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 375/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 7. 2012 a přijal usnesení č. 224 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 7. 2012 a přijal usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako tisk 375/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 678).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 537/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 537/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1270).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 26. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 145 pod číslem 396/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2065Stanislav Křeček03408-01762.doc (25 KB) / PDF (78 KB, 2 strany)23. 4. 2012 v 15:54:13
2085Pavel Staněk03421-01770.doc (52 KB) / PDF (131 KB, 5 stran)
03421-01771.doc (89 KB) / PDF (138 KB, 9 stran)
24. 4. 2012 v 13:57:47
2155Pavel Staněk03443-01827.doc (80 KB) / PDF (147 KB, 11 stran)
03443-01828.doc (43 KB) / PDF (96 KB, 4 strany)
03443-01829.doc (61 KB) / PDF (132 KB, 5 stran)
27. 4. 2012 v 18:25:56
2570Jana Suchá03568-02044.doc (26 KB) / PDF (49 KB, 3 strany)5. 6. 2012 v 11:39:41
2574Jeroným Tejc03572-02049.doc (20 KB) / PDF (68 KB, 1 strana)5. 6. 2012 v 13:53:25
2584Boris Šťastný03582-02064.doc (25 KB) / PDF (102 KB, 2 strany)5. 6. 2012 v 18:09:01
2606Pavel Staněk03592-02076.doc (191 KB) / PDF (244 KB, 31 stran)6. 6. 2012 v 10:24:33


Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Řád občanský soudní, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí, vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí

Navržené změny předpisů (22):

CitaceZměnaPředpisOd
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním537/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád537/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník537/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů537/0
21/1992novelizujeZákon o bankách537/0
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem537/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí537/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)537/0
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)537/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv537/3
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách537/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů537/4
119/2001novelizujeZákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí537/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů537/0
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců537/3
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní537/3
41/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady537/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích537/3
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)537/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění537/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce537/0
121/2008novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů537/0


ISP (příhlásit)