Sněmovní tisk 131
N.z. o Úřadu práce České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Vacek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 11. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2010 jako tisk 131/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 156).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 131/3, který byl rozeslán 9. 12. 2010 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 250).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 1. 2011 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 22/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 1. 2011 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 22/3 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 1. 2011 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 109).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 131/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 131/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8., 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 127, usnesení č. 308).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 2. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 2. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 131/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 131/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 350).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 73/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, sociální politika, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (31):

CitaceZměnaPředpisOd
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu131/0
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání131/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)131/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení131/0
21/1992novelizujeZákon o bankách131/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů131/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti131/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění131/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů131/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře131/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění131/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství131/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky131/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů131/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí131/0
72/2000novelizujeZákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)131/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů131/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)131/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)131/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)131/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti131/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)131/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce131/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách131/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu131/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi131/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách131/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)131/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění131/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce131/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců131/0


ISP (příhlásit)