Sněmovní tisk 810
N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Krákora Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 4. 11. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 810/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vítězslav Vavroušek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 3. 2006 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 3. 2006 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 364).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 147, usnesení č. 2411).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 5. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 810/11.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 810/12.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2469).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 245/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, nezisková organizace, region, státní pojištění, veřejná instituce, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád810/8
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu810/7
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání810/4
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů810/8
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech810/4
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních810/4
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí810/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů810/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů810/7
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě810/4
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny810/4
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů810/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)810/4
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)810/4
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)810/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu810/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů810/4


ISP (příhlásit)