Sněmovní tisk 746
Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 746/0 dne 11. 8. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1303).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 160 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 6. 2005 na 45. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 59, usnesení č. 1722).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 746/3, který byl rozeslán 19. 10. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 221, usnesení č. 1999).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 220/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 2. 206 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 220/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 220/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 340).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 746/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 746/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 420).Související tisk: 745 (V.n.z. o trestní odpovědnosti právnických osob).


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: soud pro mladistvé, soudní řízení, trestní rejstřík, trestní řízení, vazba, vězeňské právo

Navržené změny předpisů (71):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)746/0
40/1963novelizujeVládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím746/3
94/1963novelizujeZákon o rodině746/3
40/1964novelizujeObčanský zákoník746/0
43/1980novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád746/0
159/1989novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád746/0
47/1990novelizujeZákon o volbách do federálního shromáždění746/0
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů746/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích746/0
457/1990novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.746/0
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky746/3
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích746/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)746/0
490/1991novelizujeZákon o způsobu provádění referenda746/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník746/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii746/3
67/1992novelizujeZákon o Vojenském obranném zpravodajství746/3
124/1992novelizujeZákon o Vojenské policii746/3
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků746/1
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky746/0
13/1993novelizujeCelní zákon746/3
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství746/0
290/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích746/0
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby746/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů746/0
72/1994novelizujeZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)746/0
189/1994novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících746/1
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů746/0
152/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů746/0
248/1995novelizujeZákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů746/0
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů746/0
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)746/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů746/1
112/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů746/0
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů746/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů746/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů746/0
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů746/0
210/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů746/0
223/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze746/0
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)746/0
305/1999novelizujeZákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů746/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů746/3
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech746/3
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)746/3
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv746/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí746/3
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí746/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách746/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů746/0
105/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony746/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)746/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů746/1
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů746/0
144/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů746/0
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů746/0
265/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony746/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)746/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)746/1
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů746/3
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)746/1
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)746/0
482/2002novelizujeZákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona746/0
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)746/0
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů746/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů746/0
52/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony746/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)746/1
537/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů746/1
587/2004novelizujeZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů746/1
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích746/3


ISP (příhlásit)