Sněmovní tisk 1008
Novela z. o mezinárodních sankcích - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1008/0 dne 2. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1731).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1008/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1008/2, který byl rozeslán 23. 9. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 1892).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 205 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2005 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 7. 12. 2005 a přijal usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako tisk 172/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 11. 2008 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 172/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 281).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 12. 2005 poslancům jako tisk 1008/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 12. 2005 poslancům jako tisk 1008/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 357, usnesení č. 2164).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 70/2006 Sb.Související tisk: 1007 (Vl.n.z. o mezinárodních sankcích).


Hesla věcného rejstříku: Extremismus, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, hospodářské vztahy, mezinárodní politika, mezinárodní sankce, ochrana investic, terorismus, ústřední orgány státní správy, zahraniční politika

Navržené změny předpisů (22):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon1008/0
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním1008/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1008/0
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech1008/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1008/0
21/1992novelizujeZákon o bankách1008/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků1008/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1008/0
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky1008/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1008/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů1008/0
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů1008/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů1008/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)1008/0
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.1008/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů1008/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů1008/0
124/2002novelizujeZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)1008/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů1008/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování1008/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu1008/0
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1008/0


ISP (příhlásit)