Celkem nalezeno 841 dokumentů. (1. strana, celkem 57 stran)

KódReferenceNázevStav
13232/18COM(2018) 689 finalCommunication from the Commission to the Council - European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions from Member States for 2018, 2019, 2020 and non-binding forecast for the years 2021-2022 - Sdělení Komise Radě - Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2018, 2019, 2020 a nezávazné prognózy na roky 2020–2021Navrženo k projednání
13228/18COM(2018) 668 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o dřevu) - Dvouletá zpráva za období březen 2015 – únor 2017Navrženo k projednání
13198/18COM(2018) 708 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení pokračujících výzev v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbamiNavrženo k projednání
13156/18COM(2018) 684 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v písemném postupu, který má odborná komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) zahájit za účelem přijetí změn jednotných technických předpisů UTP GEN-B a UTP TAFNavrženo k projednání
13147/18COM(2018) 688 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2020, výše příspěvku na rok 2019, první splátky na rok 2019 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2021 a 2022Navrženo k projednání
13113/18COM(2018) 683 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHPNavrženo k projednání
13108/18COM(2018) 682 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (Omnibus II)Navrženo k projednání
13094/18COM(2018) 690 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Sixteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Šestnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiNavrženo k projednání
13057/18COM(2018) 674 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 a 137 a změn celosvětového technického předpisu OSN č. 9, a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSNNavrženo k projednání
13056/18COM(2018) 687 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza přítoku a odtoku prostředků rozpočtu EU (2019-2023)Navrženo k projednání
13043/18COM(2018) 672 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
12878/18COM(2018) 665 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008Navrženo k projednání
12865/18COM(2018) 679 finalNávrh nařízení Rady o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
12864/18COM(2018) 678 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohoděNavrženo k projednání
12863/18COM(2018) 677 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k této dohoděNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)