Celkem nalezeno 969 dokumentů. (1. strana, celkem 65 stran)

KódReferenceNázevStav
15721/18COM(2018) 842 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the functioning of the European carbon market - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkemNavrženo k projednání
15718/18COM(2018) 838 finalCommunication from the Commission on guidelines to national regulatory authorities on the transparency and assessment of cross-border parcel tariffs pursuant to Regulation (EU) 2018/644 and Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1263 - Sdělení Komise o pokynech pro národní regulační orgány týkajících se transparentnosti a posuzování sazeb za přeshraniční balíky podle nařízení (EU) 2018/644 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1263Navrženo k projednání
15709/18COM(2018) 843 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EU) No 1260/2013 on European demographic statistics - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statisticeNavrženo k projednání
15686/18COM(2018) 845 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Seventeenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiNavrženo k projednání
15682/18COM(2018) 852 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užitíNavrženo k projednání
15680/18COM(2018) 836 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention extending that agreement to law enforcement - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání práva, jménem Evropské unieNavrženo k projednání
15677/18COM(2018) 777 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi (2018) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětíNavrženo k projednání
15676/18COM(2018) 835 finalProposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention extending that agreement to law enforcement - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání právaNavrženo k projednání
15658/18COM(2018) 827 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, jménem Evropské unieNavrženo k projednání
15653/18COM(2018) 826 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání právaNavrženo k projednání
15647/18COM(2018) 822 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii ve znění nařízení (EU) 2015/2120 a nařízení (EU) 2017/920Navrženo k projednání
15641/18COM(2018) 795 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligenceNavrženo k projednání
15638/18COM(2018) 831 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, jménem Evropské unieNavrženo k projednání
15628/18COM(2018) 785 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020Navrženo k projednání
15626/18COM(2018) 828 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání právaNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)