Celkem nalezeno 941 dokumentů. (1. strana, celkem 63 stran)

KódReferenceNázevStav
15437/18C(2018) 8111 finalCommission Recommendation of 5.12.2018 on the international role of the euro in the field of energy - Doporučení Komise ze dne 5. 12. 2018 o mezinárodní úloze eura v oblasti energetikyNavrženo k projednání
15384/18COM(2018) 811 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Progress in the implementation of the EU Forest Strategy 'A new EU Forest Strategy: for forests and the forest sector' - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pokrok při provádění strategie EU v oblasti lesnictví „Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“Navrženo k projednání
15360/18COM(2018) 787 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posledním vývoji týkajícím se euromincíNavrženo k projednání
15344/18COM(2018) 817 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020Navrženo k projednání
15337/18COM(2018) 786 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))Navrženo k projednání
15304/18COM(2018) 796 finalSdělení Komise - Na cestě k silnější mezinárodní úloze euraNavrženo k projednání
15294/18COM(2018) 788 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Průběžná zpráva v souladu s čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008Navrženo k projednání
15283/18JOIN(2018) 29 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě partnerství zřízené Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacích řádech Rady partnerství, Výboru pro partnerství a specializovaných podvýborů nebo dalších orgánůNavrženo k projednání
15275/18COM(2018) 814 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Rychlé dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu k plnění priorit EU - Příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince 2018Navrženo k projednání
15268/18COM(2018) 790 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění společného rámce pro sledování a hodnocení a o prvních výsledcích týkajících se výkonnosti společné zemědělské politikyNavrženo k projednání
15243/18COM(2018) 767 finalCommunication from the Commission - Capital Markets Union: time for renewed efforts to deliver for investment, growth and a stronger role of the euro - Sdělení Komise - Unie kapitálových trhů: čas obnovit úsilí pro dosažení výsledků v oblasti investic, růstu a silnější role euraNavrženo k projednání
15237/18COM(2018) 798 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
15233/18COM(2018) 791 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
15223/18COM(2018) 784 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhéNavrženo k projednání
15166/18COM(2018) 776 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a každou jednotlivou jižní zemí evropské politiky sousedství za účelem dojednání podmínek rozšíření poskytování evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) na země evropské politiky sousedstvíNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)