Celkem nalezeno 2222 dokumentů. (1. strana, celkem 149 stran)

KódReferenceNázevStav
 6526/19COM(2019) 82 finalNávrh rozhodnutí Rady o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení methoxychloru do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkáchNavrženo k projednání
 6496/19COM(2019) 47 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EC) No 1921/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státechNavrženo k projednání
 6477/19COM(2019) 74 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Ukraine Association Council amending Annex XXVII to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU-Ukrajina ke změně přílohy XXVII Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
 6472/19COM(2019) 79 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu UnieNavrženo k projednání
 6461/19COM(2019) 81 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o implicitních závazcích s možným dopadem na veřejné rozpočtyNavrženo k projednání
 6459/19COM(2019) 51 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Šestá zpráva o sledování vývoje na železničním trhuNavrženo k projednání
 6409/19C(2019) 896 finalProváděcí rozhodnutí Komise ze dne 11.2.2019 o zahájení postupu pro dočasné odnětí celních preferencí poskytovaných Kambodžskému království podle článku 19 nařízení (EU) č. 978/2012Navrženo k projednání
 6377/19COM(2019) 77 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 62. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o doplnění na seznam látek v tabulkách Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamiNavrženo k projednání
 6352/19COM(2019) 39 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP [nařízení o kapitálových požadavcích (EU) č. 575/2013 (CRR) a směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV)]Navrženo k projednání
 6340/19COM(2019) 88 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z UnieNavrženo k projednání
 6335/19COM(2019) 34 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstrojiNavrženo k projednání
 6330/19COM(2019) 76 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97Navrženo k projednání
 6311/19COM(2019) 80 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 a 128, pokud jde o návrh změn úplného usnesení R.E.5, pokud jde o návrhy čtyř nových předpisů OSN a pokud jde o návrh změn rozpisu 4 připojeného k dohodě z roku 1958Navrženo k projednání
 6254/19COM(2019) 69 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku Spojeného království („Bank of England“) podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)Navrženo k projednání
 6253/19COM(2019) 35 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnostiNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)