Celkem nalezeno 1494 dokumentů. (97. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
12655/17COM(2017) 546 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES, v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
12639/17JOIN(2017) 38 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republiceVzato na vědomí bez projednávání
12617/17COM(2017) 566 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH - Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutíVzato na vědomí bez projednávání
12591/17COM(2017) 496 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Itálie – EGF/2017/004 IT/AlmavivaVzato na vědomí bez projednávání
12554/17COM(2017) 535 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 140 odst. 8 finančního nařízení o finančních nástrojích podporovaných ze souhrnného rozpočtu dle stavu k 31. prosinci 2016Vzato na vědomí bez projednávání
12544/17COM(2017) 543 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
12536/17COM(2017) 464 finalZpráva Komise Radě, Evropské centrální bance, Evropské radě pro systémová rizika a Evropskému parlamentu o sledování vývoje na trhu EU poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu podle článku 27 nařízení (EU) 537/2014Vzato na vědomí bez projednávání
12527/17COM(2017) 549 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiVzato na vědomí bez projednávání
12525/17JOIN(2017) 36 final, JOIN(2017) 37 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
12523/17COM(2017) 488 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho řízení v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
12503/17JOIN(2017) 36 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhéVzato na vědomí bez projednávání
12442/17COM(2017) 548 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
12433/17COM(2017) 542 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Prohloubení unie kapitálových trhů a finanční integrace v měnícím se prostředí díky lépe integrovanému dohleduVzato na vědomí bez projednávání
12431/17COM(2017) 539 finalZměna projednávaného návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (návrh Komise EMIR II)Vzato na vědomí bez projednávání
12430/17COM(2017) 538 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizikaVzato na vědomí bez projednávání

<<93949596979899100>>ISP (příhlásit)