Celkem nalezeno 1279 dokumentů. (83. strana, celkem 86 stran)

KódReferenceNázevStav
12544/17COM(2017) 543 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
12536/17COM(2017) 464 finalZpráva Komise Radě, Evropské centrální bance, Evropské radě pro systémová rizika a Evropskému parlamentu o sledování vývoje na trhu EU poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu podle článku 27 nařízení (EU) 537/2014Vzato na vědomí bez projednávání
12527/17COM(2017) 549 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiVzato na vědomí bez projednávání
12525/17JOIN(2017) 36 final, JOIN(2017) 37 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
12523/17COM(2017) 488 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho řízení v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
12503/17JOIN(2017) 36 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhéVzato na vědomí bez projednávání
12442/17COM(2017) 548 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
12433/17COM(2017) 542 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Prohloubení unie kapitálových trhů a finanční integrace v měnícím se prostředí díky lépe integrovanému dohleduVzato na vědomí bez projednávání
12431/17COM(2017) 539 finalZměna projednávaného návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (návrh Komise EMIR II)Vzato na vědomí bez projednávání
12430/17COM(2017) 538 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizikaVzato na vědomí bez projednávání
12429/17COM(2017) 547 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Spravedlivý a efektivní daňový systém v Evropské unii pro jednotný digitální trhVzato na vědomí bez projednávání
12422/17COM(2017) 537 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)Vzato na vědomí bez projednávání
12420/17COM(2017) 536 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhuVzato na vědomí bez projednávání
12419/17COM(2017) 534 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EUVzato na vědomí bez projednávání
12308/17COM(2017) 481 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadacíVzato na vědomí bez projednávání

<<7980818283848586>>ISP (příhlásit)