Celkem nalezeno 1279 dokumentů. (82. strana, celkem 86 stran)

KódReferenceNázevStav
12880/17COM(2017) 567 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k daniVzato na vědomí bez projednávání
12879/17COM(2017) 555 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti nezákonnému obsahu on-line: Zvyšování odpovědnosti on-line platforemBere na vědomí s doporučením
12878/17COM(2017) 570 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ochraně a posílení SchengenuBere na vědomí s doporučením
12824/17COM(2017) 561 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
12809/17COM(2017) 589 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999Vzato na vědomí bez projednávání
12753/17COM(2017) 559 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci GruziiVzato na vědomí bez projednávání
12750/17COM(2017) 556 finalNávrh rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu přijaté nařízením Rady (ES) č. 1563/2006 ze dne 5. října 2006Vzato na vědomí bez projednávání
12723/17COM(2017) 571 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranicSchváleno s doporučením
12702/17COM(2017) 558 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o naplňování evropského programu pro migraciBere na vědomí s doporučením
12680/17COM(2017) 554 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 10. finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
12655/17COM(2017) 546 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES, v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
12639/17JOIN(2017) 38 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republiceVzato na vědomí bez projednávání
12617/17COM(2017) 566 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH - Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutíVzato na vědomí bez projednávání
12591/17COM(2017) 496 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Itálie – EGF/2017/004 IT/AlmavivaVzato na vědomí bez projednávání
12554/17COM(2017) 535 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 140 odst. 8 finančního nařízení o finančních nástrojích podporovaných ze souhrnného rozpočtu dle stavu k 31. prosinci 2016Vzato na vědomí bez projednávání

<<787980818283848586>>ISP (příhlásit)