Celkem nalezeno 1222 dokumentů. (80. strana, celkem 82 stran)

KódReferenceNázevStav
12420/17COM(2017) 536 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhuVzato na vědomí bez projednávání
12419/17COM(2017) 534 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EUVzato na vědomí bez projednávání
12308/17COM(2017) 481 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadacíVzato na vědomí bez projednávání
12307/17COM(2017) 482 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativěVzato na vědomí bez projednávání
12272/17COM(2017) 483 finalNávrh nařízení Rady o přidělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikouVzato na vědomí bez projednávání
12270/17COM(2017) 486 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikouVzato na vědomí bez projednávání
12267/17COM(2017) 497 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2014 (čl. 99 odst. 5 finančního nařízení)Vzato na vědomí bez projednávání
12265/17COM(2017) 484 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikouVzato na vědomí bez projednávání
12251/17JOIN(2017) 35 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republiceVzato na vědomí bez projednávání
12244/17COM(2017) 495 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské uniiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
12217/17COM(2017) 494 finalSdělení Komise - Vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmůVzato na vědomí
12211/17JOIN(2017) 450 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EUBere na vědomí s doporučením
12209/17COM(2017) 474 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVVVzato na vědomí bez projednávání
12208/17COM(2017) 478 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)Vzato na vědomí bez projednávání
12205/17COM(2017) 476 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Maximální využití směrnice o bezpečnosti sítí a informací – účinné provedení směrnice (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v UniiVzato na vědomí bez projednávání

<<76777879808182>>ISP (příhlásit)