Celkem nalezeno 1227 dokumentů. (78. strana, celkem 82 stran)

KódReferenceNázevStav
12993/17COM(2017) 574 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu I k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce novým protokolem, který odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původuVzato na vědomí bez projednávání
12977/17COM(2017) 573 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora investic prostřednictvím dobrovolného posouzení ex ante aspektů zadávání veřejných zakázek pro velké projekty infrastrukturyVzato na vědomí bez projednávání
12963/17COM(2017) 565 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráceVzato na vědomí bez projednávání
12940/17COM(2017) 564 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé ve věci komplexního plánu, který Moldavská republika předložila v souvislosti s prováděním dohody v oblasti veřejných zakázekVzato na vědomí bez projednávání
12927/17COM(2017) 582 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP (Přípravná akce Unie v oblasti obranného výzkumu)Vzato na vědomí bez projednávání
12915/17COM(2017) 557 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se státy CARIFORA vyjednala dohodu o ochraně zeměpisných označení na základě článku 145 Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EUVzato na vědomí bez projednávání
12882/17COM(2017) 569 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státyVzato na vědomí bez projednávání
12881/17COM(2017) 568 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř SpolečenstvíVzato na vědomí bez projednávání
12880/17COM(2017) 567 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k daniVzato na vědomí bez projednávání
12879/17COM(2017) 555 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti nezákonnému obsahu on-line: Zvyšování odpovědnosti on-line platforemBere na vědomí s doporučením
12878/17COM(2017) 570 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ochraně a posílení SchengenuBere na vědomí s doporučením
12824/17COM(2017) 561 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
12809/17COM(2017) 589 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999Vzato na vědomí bez projednávání
12753/17COM(2017) 559 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci GruziiVzato na vědomí bez projednávání
12750/17COM(2017) 556 finalNávrh rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu přijaté nařízením Rady (ES) č. 1563/2006 ze dne 5. října 2006Vzato na vědomí bez projednávání

<<747576777879808182>>ISP (příhlásit)