Celkem nalezeno 1258 dokumentů. (70. strana, celkem 84 stran)

KódReferenceNázevStav
15599/17COM(2017) 738 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
15578/17COM(2017) 740 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, která byla Komisi svěřena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)Vzato na vědomí bez projednávání
15574/17COM(2017) 820 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Příspěvek Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migraceBere na vědomí s doporučením
15566/17COM(2017) 826 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státechBere na vědomí s doporučením
15540/17COM(2017) 742 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské chorobyVzato na vědomí bez projednávání
15521/17COM(2017) 741 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o hodnocení v polovině období programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání na ochranu eura proti padělání (program Pericles 2020)Vzato na vědomí bez projednávání
15512/17JOIN(2017) 44 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného výboru a přijetí mandátů jeho podvýborů a pracovních skupinVzato na vědomí bez projednávání
15473/17COM(2017) 727 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu provádění směrnice 2010/75/EU a o závěrečných zprávách podle předchozích právních předpisůVzato na vědomí bez projednávání
15472/17COM(2017) 725 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zavádění, fungování a účinnosti domény nejvyšší úrovně .euVzato na vědomí bez projednávání
15439/17COM(2017) 680 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účelyVzato na vědomí bez projednávání
15438/17COM(2017) 728 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o opatřeních navazujících na strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi a stanovení dalších konkrétních opatřeníVzato na vědomí bez projednávání
15426/17COM(2017) 726 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně to přílohy XX (Životní prostřední) k Dohodě o EHPVzato na vědomí bez projednávání
15421/17COM(2017) 733 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobkyVzato na vědomí bez projednávání
15397/17COM(2017) 711 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
15389/17COM(2017) 709 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání

<<666768697071727374>>ISP (příhlásit)