Celkem nalezeno 1054 dokumentů. (5. strana, celkem 71 stran)

KódReferenceNázevStav
 5256/19COM(2018) 853 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5163/19COM(2019) 1 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v EvropěNavrženo k projednání
 5072/19COM(2019) 4 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861Navrženo k projednání
 5071/19COM(2019) 3 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]Navrženo k projednání
 5065/19COM(2018) 862 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 62. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971Navrženo k projednání
 5052/19COM(2018) 848 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu a aktualizaci druhého prováděcího plánu Evropské unie v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkáchNavrženo k projednání
 5027/19COM(2018) 830 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XI a článku 66a služebního řáduNavrženo k projednání
 5026/19COM(2018) 829 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XII služebního řáduNavrženo k projednání
15855/18COM(2018) 858 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízeníNavrženo k projednání
15854/18COM(2018) 857 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízeníNavrženo k projednání
15848/18COM(2018) 891 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního IrskaNavrženo k projednání
15847/18COM(2018) 892 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unieNavrženo k projednání
15844/18COM(2018) 816 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské strukturální a investiční fondy na období 2014–2020: souhrnná zpráva o výročních zprávách o provádění programů z roku 2018 týkajících se provádění v letech 2014–2017Navrženo k projednání
15843/18COM(2018) 895 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z UnieNavrženo k projednání
15838/18COM(2018) 856 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnostiNavrženo k projednání

<<123456789>>ISP (příhlásit)