Celkem nalezeno 1446 dokumentů. (4. strana, celkem 97 stran)

KódReferenceNázevStav
13367/19COM(2019) 485 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenstvíNavrženo k projednání
13281/19COM(2019) 496 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci ŘeckuNavrženo k projednání
13256/19COM(2019) 474 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíNavrženo k projednání
13255/19COM(2019) 473 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíNavrženo k projednání
13254/19COM(2019) 475 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíNavrženo k projednání
13249/19COM(2019) 481 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
13224/19COM(2019) 476 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13214/19COM(2019) 451 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídlaNavrženo k projednání
13169/19COM(2019) 482 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu úmluvyNavrženo k projednání
13158/19COM(2019) 465 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007Navrženo k projednání
13154/19COM(2019) 466 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci rozšířené komise Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb a podmínky uplatňování systému poplatků za traťové navigační služby a podmínky úhradyNavrženo k projednání
13153/19COM(2019) 479 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018)Navrženo k projednání
13140/19COM(2019) 469 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád Výboru pro usnadnění obchoduNavrženo k projednání
13124/19COM(2019) 472 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání
13118/19COM(2019) 470 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)