Celkem nalezeno 1054 dokumentů. (4. strana, celkem 71 stran)

KódReferenceNázevStav
 5892/19COM(2019) 65 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unieNavrženo k projednání
 5840/19COM(2019) 12 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské uniiNavrženo k projednání
 5831/19COM(2019) 14 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES) č. 577/98Navrženo k projednání
 5679/19COM(2019) 11 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 14. konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, pokud jde o některé změny příloh II, VIII a IX této úmluvyNavrženo k projednání
 5678/19COM(2019) 49Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách UnieNavrženo k projednání
 5668/19COM(2019) 48Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu, z důvodu vystoupení Spojeného království z UnieNavrženo k projednání
 5662/19COM(2019) 10 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 5579/19COM(2019) 9 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Litvě povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 5542/19COM(2019) 7 finalNávrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federaceNavrženo k projednání
 5515/19COM(2019) 6 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu daně z bezolovnatého benzínu používaného jako pohonná hmota a určeného ke spotřebě v korsických departementechNavrženo k projednání
 5472/19COM(2019) 8 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EUNavrženo k projednání
 5461/19COM(2019) 15 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednávání o dohodě se Spojenými státy americkými o posuzování shodyNavrženo k projednání
 5459/19COM(2019) 16 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o odstranění cel na průmyslové zbožíNavrženo k projednání
 5349/19COM(2019) 2 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o prozatímních pravidlech jmenování evropských žalobců na jejich první funkční období a během něj podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobceNavrženo k projednání
 5258/19COM(2018) 854 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)