Celkem nalezeno 2094 dokumentů. (4. strana, celkem 140 stran)

KódReferenceNázevStav
13644/19COM(2019) 580 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020Navrženo k projednání
13643/19COM(2019) 581 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021Navrženo k projednání
13596/19COM(2019) 546 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící konzistentnost přístupů členských států při určování provozovatelů základních služeb v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2016/1148/EU o bezpečnosti sítí a informačních systémůNavrženo k projednání
13548/19COM(2019) 486 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2020Navrženo k projednání
13470/19COM(2019) 494 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém devátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změny příloh II a III uvedené úmluvyNavrženo k projednání
13463/19COM(2019) 550 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Výboru velvyslanců AKT-EU k přijetí rozhodnutí přijmout přechodná opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT-EUNavrženo k projednání
13438/19COM(2019) 483 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populacíNavrženo k projednání
13434/19COM(2019) 800 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích hodnocení důležitosti úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, které jsou financovány Unií, podle čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHSNavrženo k projednání
13433/19COM(2019) 484 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2018Navrženo k projednání
13425/19COM(2019) 468 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podnikůNavrženo k projednání
13396/19COM(2019) 497 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ověření plného uplatňování schengenského acquis ChorvatskemNavrženo k projednání
13184/13COM(2013) 597 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-EU k revizi přílohy IV dohody o partnerství AKT-ESVzato na vědomí bez projednávání
13182/13COM(2013) 594 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2013 o politikách Evropské unie v oblasti rozvoje a vnější pomoci a jejich provádění v roce 2012Vzato na vědomí bez projednávání
13169/13COM(2013) 571 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve SpolečenstvíVzato na vědomí bez projednávání
13157/13COM(2013) 601 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje ke sjednání úmluvy o používání pravidel transparentnosti na stávající smlouvy pro účely urovnávání sporů mezi investorem a státem pod záštitou Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)Vzato na vědomí bez projednávání

<<12345678>>ISP (příhlásit)