Celkem nalezeno 1438 dokumentů. (2. strana, celkem 96 stran)

KódReferenceNázevStav
13708/19COM(2019) 576 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (CCMAA) s BěloruskemNavrženo k projednání
13702/19COM(2019) 561 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii (Zpráva za rok 2017)Navrženo k projednání
13687/19COM(2019) 577 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji k revizi přílohy 17 (Ochrana před protiprávními činy) (změna č. 17) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectvíNavrženo k projednání
13682/19COM(2019) 552 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Twentieth Progress Report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dvacátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiNavrženo k projednání
13679/19COM(2019) 564 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského mořeNavrženo k projednání
13660/19COM(2019) 563 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizaceNavrženo k projednání
13644/19COM(2019) 580 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020Navrženo k projednání
13643/19COM(2019) 581 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná opatření pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení s ohledem na rok 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a uplatňování v roce 2021Navrženo k projednání
13596/19COM(2019) 546 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící konzistentnost přístupů členských států při určování provozovatelů základních služeb v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2016/1148/EU o bezpečnosti sítí a informačních systémůNavrženo k projednání
13548/19COM(2019) 486 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2020Navrženo k projednání
13470/19COM(2019) 494 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém devátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změny příloh II a III uvedené úmluvyNavrženo k projednání
13463/19COM(2019) 550 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Výboru velvyslanců AKT-EU k přijetí rozhodnutí přijmout přechodná opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT-EUNavrženo k projednání
13438/19COM(2019) 483 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populacíNavrženo k projednání
13434/19COM(2019) 800 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích hodnocení důležitosti úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, které jsou financovány Unií, podle čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHSNavrženo k projednání
13433/19COM(2019) 484 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2018Navrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)