Celkem nalezeno 1225 dokumentů. (1. strana, celkem 82 stran)

KódReferenceNázevStav
10362/19COM(2019) 275 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
10347/19COM(2019) 208 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidlaNavrženo k projednání
10338/19COM(2019) 295 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Roadmap to an agreement on the Union’s long-term budget for 2021 - 2027: The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 20-21 June 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Plán pro dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu Unie na období 2021-2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 20. - 21. června 2019Navrženo k projednání
10313/19COM(2019) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Aktuální stav příprav alternativních opatření týkajících se vystoupení Spojeného království z Evropské unieNavrženo k projednání
10293/19COM(2019) 252 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění zálohových plateb v souhrnném rozpočtu Unie pro rok 2020Navrženo k projednání
10292/19COM(2019) 251 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení pokračujících výzev migrace, přílivu uprchlíků a bezpečnostních hrozebNavrženo k projednání
10275/19COM(2019) 272 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod ustaveném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu dodatků 2-C-2 a 2-C-3 přílohy 2-C dohodyNavrženo k projednání
10274/19COM(2019) 268 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
10272/19COM(2019) 267 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
10253/19COM(2019) 250 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokyny k nařízení o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské uniiNavrženo k projednání
10235/19COM(2019) 269 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHPNavrženo k projednání
10230/19COM(2019) 266 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Následné hodnocení projektu „Evropská hlavní města kultury“ pro rok 2017 (Pafos a Aarhus)Navrženo k projednání
10186/19COM(2019) 274 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu společné rybářské politiky a konzultacích o rybolovných právech na rok 2020Navrženo k projednání
10118/19COM(2019) 265 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 12 02 01 – Finanční služby)Navrženo k projednání
10085/19COM(2019) 249 finalZpráva Komise - Souhrnná výroční zpráva za rok 2017 o provádění režimu licencí FLEGT stanoveného nařízením (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenstvíNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)