Celkem nalezeno 997 dokumentů. (1. strana, celkem 67 stran)

KódReferenceNázevStav
 5472/19COM(2019) 8 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Towards a more efficient and democratic decision making in EU tax policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Na cestě k efektivnějšímu a demokratičtějšímu rozhodování v daňové politice EUNavrženo k projednání
 5349/19COM(2019) 2 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o prozatímních pravidlech jmenování evropských žalobců na jejich první funkční období a během něj podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobceNavrženo k projednání
 5258/19COM(2018) 854 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5256/19COM(2018) 853 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5163/19COM(2019) 1 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v EvropěNavrženo k projednání
 5072/19COM(2019) 4 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861Navrženo k projednání
 5071/19COM(2019) 3 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]Navrženo k projednání
 5065/19COM(2018) 862 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šedesátém druhém zasedání Komise OSN pro omamné látky k zařazení látek podle Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971Navrženo k projednání
 5052/19COM(2018) 848 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu a aktualizaci druhého prováděcího plánu Evropské unie v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkáchNavrženo k projednání
 5027/19COM(2018) 830 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XI a článku 66a služebního řáduNavrženo k projednání
 5026/19COM(2018) 829 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XII služebního řáduNavrženo k projednání
15855/18COM(2018) 858 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízeníNavrženo k projednání
15854/18COM(2018) 857 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízeníNavrženo k projednání
15848/18COM(2018) 891 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního IrskaNavrženo k projednání
15847/18COM(2018) 892 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unieNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)