Celkem nalezeno 764 dokumentů. (1. strana, celkem 51 stran)

KódReferenceNázevStav
11689/18COM(2018) 571 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj Evropské unie k přijetí rozhodnutí Výboru EPA zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11686/18COM(2018) 572 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
11669/18COM(2018) 595 finalZpráva Komise - Výroční zpráva o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři v Evropské unii za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
11667/18COM(2018) 581 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a výsledcích programu Pericles 2020 na ochranu eura proti padělání v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
11662/18COM(2018) 597 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů o uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) pozměněného nařízením (EU) č. 1302/2013, pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupeníVzato na vědomí bez projednávání
11661/18COM(2018) 599 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maďarsku povoluje zavést opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11657/18COM(2018) 548 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska - EGF/2018/001 NL/Finanční službyVzato na vědomí bez projednávání
11647/18COM(2018) 596 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekVzato na vědomí bez projednávání
11635/18JOIN(2018) 25 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve společném výboru zřízeném podle Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu společného výboru a přijetí mandátu jeho podvýborů a pracovních skupinVzato na vědomí bez projednávání
11632/18COM(2018) 594 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochranyVzato na vědomí bez projednávání
11627/18COM(2018) 579 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobkůVzato na vědomí bez projednávání
11594/18COM(2018) 577 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007Vzato na vědomí bez projednávání
11568/18COM(2018) 576 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-CTC, který byl zřízen Úmluvou ze dne 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, a ve Smíšeném výboru EU-CTC, který byl zřízen Úmluvou ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, pokud jde o výzvu, aby Spojené království přistoupilo k uvedeným úmluvámVzato na vědomí bez projednávání
11566/18COM(2018) 569 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006Vzato na vědomí bez projednávání
11565/18COM(2018) 564 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení v polovině období týkající se nařízení (EU) č. 911/2014 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynuVzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit)