Celkem nalezeno 1183 dokumentů. (1. strana, celkem 79 stran)

KódReferenceNázevStav
 9444/19COM(2019) 242 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů AKT-EU, pokud jde o delegování pravomocí, jež se týkají rozhodnutí přijmout přechodná opatření k prodloužení platnosti Dohody o partnerství AKT-EU, na Výbor velvyslanců AKT-EUNavrženo k projednání
 9433/19COM(2019) 217 finalReport from the Commission to the Council and the European Parliament on the use made in 2017 by the institutions of Council Regulations No 495/77, last amended by Regulation No 1945/2006 (on standby duty), No 858/2004 (on particularly arduous working conditions), and No 300/76, last amended by Regulation No 1873/2006 (on shift work) - Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2017 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o pravidelné pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci v nepřetržitém provozu a práci na směny)Navrženo k projednání
 9416/19COM(2019) 233 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the evaluation of the 7th Environment Action Programme - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředíNavrženo k projednání
 9404/19COM(2019) 219 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
 9362/19COM(2019) 223 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmiNavrženo k projednání
 9361/19COM(2019) 221 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmiNavrženo k projednání
 9348/19JOIN(2019) 9 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - EU a střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerstvíNavrženo k projednání
 9335/19COM(2019) 310 finalCommunication from the Commission to the Council and the European Parliament - Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010) (Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technické úpravy finančního rámce pro rok 2020 v souladu s vývojem HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)Navrženo k projednání
 9305/19COM(2019) 231 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartěNavrženo k projednání
 9281/19COM(2019) 229 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodním partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) ohledně prodloužení mandátu IPEEC na období od 24. května do 31. prosince 2019Navrženo k projednání
 9261/19COM(2019) 199 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného výboru a o mandátu jeho podvýborůNavrženo k projednání
 9200/19COM(2019) 213 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a přezkumu směrnice 2014/59/EU (směrnice o obnově a řešení problémů bank) a nařízení 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu řešení krizí)Navrženo k projednání
 9199/19COM(2019) 232 finalReport from the Commission - Supporting the Sustainable Development Goals across the world: The 2019 Joint Synthesis Report of the European Union and its Member States - Zpráva Komise - Podpora cílů udržitelného rozvoje ve světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států za rok 2019Navrženo k projednání
 9198/19COM(2019) 211 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EUNavrženo k projednání
 9188/19JOIN(2019) 8 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2018Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)