Celkem nalezeno 1279 dokumentů. (76. strana, celkem 86 stran)

KódReferenceNázevStav
14412/17COM(2017) 751 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníVzato na vědomí bez projednávání
14408/17COM(2017) 750 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku, kterého dosáhlo Bulharsko v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníVzato na vědomí bez projednávání
14333/17COM(2017) 652 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Širší využívání alternativních paliv- Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EUBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14331/17COM(2017) 731 finalNávrh nařízení Rady, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002Vzato na vědomí bez projednávání
14312/17COM(2017) 667 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dosažení prosperity prostřednictvím obchodu a investic - Aktualizace společné strategie EU z roku 2007 pro pomoc na podporu obchoduVzato na vědomí bez projednávání
14291/17JOIN(2017) 43 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšené radě zřízené Dohodou o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšené rady a Smíšeného výboruVzato na vědomí bez projednávání
14237/17JOIN(2017) 41 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské uniiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14221/17COM(2017) 588 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném na základě Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí jeho jednacího řáduVzato na vědomí bez projednávání
14217/17COM(2017) 676 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14215/17COM(2017) 675 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Jak dosáhnout nízkoemisní mobility - Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníkyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14213/17COM(2017) 648 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14204/17COM(2017) 660 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynemVzato na vědomí
14203/17COM(2017) 631 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účelyVzato na vědomí bez projednávání
14192/17COM(2017) 656 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992Vzato na vědomí bez projednávání
14184/17COM(2017) 647 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

<<727374757677787980>>ISP (příhlásit)