Celkem nalezeno 1492 dokumentů. (4. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
13702/19COM(2019) 561 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii (Zpráva za rok 2017) 
13687/19COM(2019) 577 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji k revizi přílohy 17 (Ochrana před protiprávními činy) (změna č. 17) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví 
13682/19COM(2019) 552 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dvacátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii 
13679/19COM(2019) 564 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře 
13660/19COM(2019) 563 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace 
13644/19COM(2019) 580 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 
13643/19COM(2019) 581 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 
13596/19COM(2019) 546 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící konzistentnost přístupů členských států při určování provozovatelů základních služeb v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2016/1148/EU o bezpečnosti sítí a informačních systémů 
13548/19COM(2019) 486 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2020 
13470/19COM(2019) 494 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém devátém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změny příloh II a III uvedené úmluvy 
13463/19COM(2019) 550 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Výboru velvyslanců AKT-EU k přijetí rozhodnutí přijmout přechodná opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT-EU 
13438/19COM(2019) 483 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací 
13434/19COM(2019) 800 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích hodnocení důležitosti úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, které jsou financovány Unií, podle čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 
13433/19COM(2019) 484 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2018 
13425/19COM(2019) 468 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 

<<12345678>>ISP (příhlásit)