Celkem nalezeno 1050 dokumentů. (1. strana, celkem 70 stran)

KódReferenceNázevStav
 6461/19COM(2019) 81 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on implicit liabilities with potential impact on public budgets - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o implicitních závazcích s možným dopadem na veřejné rozpočtyNavrženo k projednání
 6459/19COM(2019) 51 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Sixth report on monitoring development of the rail market - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Šestá zpráva o sledování vývoje na železničním trhuNavrženo k projednání
 6409/19C(2019) 896 finalProváděcí rozhodnutí Komise ze dne 11.2.2019 o zahájení postupu pro dočasné odnětí celních preferencí poskytovaných Kambodžskému království podle článku 19 nařízení (EU) č. 978/2012Navrženo k projednání
 6377/19COM(2019) 77 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 62. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o doplnění na seznam látek v tabulkách Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamiNavrženo k projednání
 6352/19COM(2019) 39 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP [nařízení o kapitálových požadavcích (EU) č. 575/2013 (CRR) a směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV)]Navrženo k projednání
 6340/19COM(2019) 88 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z UnieNavrženo k projednání
 6335/19COM(2019) 34 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstrojiNavrženo k projednání
 6330/19COM(2019) 76 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97Navrženo k projednání
 6311/19COM(2019) 80 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 a 128, pokud jde o návrh změn úplného usnesení R.E.5, pokud jde o návrhy čtyř nových předpisů OSN a pokud jde o návrh změn rozpisu 4 připojeného k dohodě z roku 1958Navrženo k projednání
 6254/19COM(2019) 69 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku Spojeného království („Bank of England“) podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)Navrženo k projednání
 6253/19COM(2019) 35 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnostiNavrženo k projednání
 6252/19COM(2019) 63 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přístupu k centrálním bankám a veřejným subjektům spravujícím veřejný dluh v mezinárodním prostředí, pokud jde o obchody zajišťující financováníNavrženo k projednání
 6251/19COM(2019) 27 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnostiNavrženo k projednání
 6250/19COM(2019) 62 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přístupu k centrálním bankám a veřejným subjektům spravujícím veřejný dluh v mezinárodním prostředí, pokud jde o obchod s OTC derivátyNavrženo k projednání
 6249/19COM(2019) 26 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnostiNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)