Dokument EU 9464/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení 1151/2012, [...]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o úředních kontrolách)
/kód dokumentu 9464/13, COM(2013) 265 final, 2013/0140 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9464/13 dne 15.05.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 45. schůzi dne 23.05.2013 svým usnesením č. 324 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost potravin, geneticky modifikovaný organismus, kontrola Společenství, ochrana rostlin, ochrana spotřebitele, péče o pohodu zvířat, povolení k prodeji, pracovní norma, prevence nemocí, rozmnožování rostlin, šlechtění zvířat, správní kontrola, tržní zvyklosti, veterinární inspekce, zdraví zvířat, zdravotní inspekce, značení zboží nálepkamiISP (příhlásit)