Dokument EU 8676/18

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílená spolupráce proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
/kód dokumentu 8676/18, COM(2018) 245 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8676/18 dne 4.05.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 12. schůzi dne 24.05.2018 svým usnesením č. 91 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)