Dokument EU 8631/17

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An Initiative to Support Work-life Balance for Working Parents and Carers - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Iniciativa na podporu rovnováhy pracovního a soukromého života pro pracující rodiče a pečující osoby
/kód dokumentu 8631/17, COM(2017) 252 final/ISP (příhlásit)