Dokument EU 5191/17

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě
/kód dokumentu 5191/17, COM(2017) 7 final/ISP (příhlásit)