Dokument EU 17932/11

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Horizont 2020 - Rámcový program pro výzkum a inovace
/kód dokumentu 17932/11, KOM(2011) 808 v konečném znění/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 17932/11 dne 5.12.2011.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 12.01.2012 svým usnesením č. 167 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:financování Společenství, hospodářská politika, komunitární politika pro výzkum, konkurenceschopnost, malé a střední podniky, novinka, osoba samostatně výdělečně činná, politika zaměstnanosti, Řecko, rozpočtový schodek, sociální práva, soutěžní řízení, střednědobá finanční pomoc, technická spolupráce, vědecká spolupráce, výzkum a vývojISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)