Dokument EU 15172/16

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank - Clean Energy For All Europeans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čistá energie pro všechny Evropany
/kód dokumentu 15172/16, COM(2016) 860 final/ISP (příhlásit)