Dokument EU 14775/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velkou angažovanost, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací a o změnu nařízení (EU) č. 648/2012
/kód dokumentu 14775/16, COM(2016) 850 final, 2016/0360 (COD)/ISP (příhlásit)