JUDr. Martin Sokol

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOKOL Martin, Dr.

XVIII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1936; 11.

Byl členem výb. im., in., rozp., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Zvolen předsedou sněmu Slovenské krajiny 18. I. 1939.

Jmenován ministrem vnitra vlády Slovenské krajiny 11. III. 1939.

Zproštěn úřadu ministra 14. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci požárem poškozeným v obci Budiná (okr. Lučenec), t. 114.

12, 8. XI. 1935; 31.

na poskytnutí pomoci občanům, postiženým povodněmi řeky Hronu a Žitavy na Slovensku, t. 846.

88, 31. III. 1937; 4.

na vydání zákona, kterým se 30. říjen vyhlašuje za státní svátek, t. 862.

93, 16. IV. 1937; 3.

na doplnění a změnu ústavního zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 Sb. z. a n., kterým se podle § 129 ústavní listiny určují zásady jazykového práva v republice Československé, t. 1071.

112, 29. X. 1937; 11.

na změnu a doplnění volebních řádů do poslanecké sněmovny a senátu, t. 1091.

114, 9. XI. 1937; 5.

na poskytnutí podpory pohořelým v Slovenské Ľupči (okr. Banská Bystrica), t. 1147.

119, 2. XII. 1937; 75.

na poskytnutí podpory povodní postiženým obcím Valaská, Zámostí, Dubová, Nemecká a Sv. Ondřej (okr. Brezno n. Hronem), Lučatín a Šalková (okr. Banská Bystrica), t. 1148.

119, 2. XII. 1937; 75.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 1432 (návrh posl. A. Hlinky na vydání ústavního zákona o autonomii Slovenské krajiny.)

155, 19. XI. 1938; 3.

vyjádření o pozměň. návrzích 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1438 (zákon o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací).

157, 14. XII. 1938; 3, doslov. 34.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců sloven. ľudové strany k stát. rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) ve věci Stát. rafinerie v Dubové.

71, 4. XII. 1936; 32.

jménem klubu poslanců sloven. ľudové strany o demonstracích sloven. vysokoškolského studentstva v Bratislavě za rozpravy o t. 976.

114, 9. XI. 1937; 17.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 936 (t. 150) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 45.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. u. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 6.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 16.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 3.

Interpelace:

ve věci slovenských podomních obchodníků,

t. 88/XIX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/XIV. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci úpravy platových a služebních poměrů odborných učitelů s vyšším resp. s vysokoškolským vzděláním, účinkujících na měšťanských školách na Slovensku,

t. 395/VIII. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 530/II. 56, 24. VI. 1936; 67.

ve věci požitků profesorů katolických theologických učilišť diecesních na Slovensku,

t. 497/II. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 623/IX. 61, 8. X. 1936; 34.

ve věci odměn profesorů katolických theolog. učilišť diecesních na Slovensku za zastávání funkcí představených biskupských kněžských seminářů,

t. 497/III. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/IV. 62, 15. X. 1936; 4.

o nepoměrně vysoké sazbě potravní daně na čáře,

t. 691/X. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/II. 88, 31. III. 1937; 4.

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci podomního obchodu,

t. 735/II. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/IV. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci uskutečnění t. zv. velké tarifní reformy,

t. 853/XVII. 90, 8. IV. 1937; 3.

ve věci povolení mimořádné těžby dřeva na velkostatku Herminy Poprové ve Vel. Bytči,

t. 874/VI. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 946/XIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci nepřístojného chování Frant. Svozila, učitele na stát. ľud. škole v Helpě (okr. Brezno n. Hronem),

t. 1089/VI. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1247/XII. 136, 8. III. 1938; 3.

ve věci odložení obecních voleb a zákazu politických shromáždění,

t. 1094/I. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci nepovolení odborných přednášek pro osadníky Horehronia,

t. 1135/III. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1267/X. 142, 18. III. 1938; 33.

ve věci nepřístojného chování Frant. Svozila, učitele na stát. ľudové škole v Helpě (okr. Brezno n. Hr.),

t. 1308/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1406/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci zkonfiskování 73. čísla časopisu "Slovák" ze dne 29. III. 1938,

t. 1308/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1370/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nesprávném účtování "Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva kolonistů ze Slávikova a Bottova v Slávikově, zaps. spol. s r. o.",

t. 1377/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nemožných vychovávacích a služebních způsobech vrch. adm. rady dr Frant. Kočího, ředitele Komenského ústavu v Košicích,

t. 1386/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci řešení kolonisační otázky na Slovensku,

t. 1405/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

16, 21. I. 1937; 27.ISP (příhlásit)