Anton Sogl

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOGL Anton

X. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned učiněna pomocná opatření ke zmírnění nouze v okrese znojemském, způsobené krupobitím, t. 46.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby se ihned zahájila vydatná pomocná akce pro obyvatele obcí: Znojmo-Mansberk, Znojmo-Hradiště Sv. Hypolita, Citonice, Kasárna, Přimětice, Dobšice, Německá Konice, Popice, Novy Šaldorf, Jaroslavice, Čule, Micmanice a Křídlůvky v politickém okrese znojemském, které byly dne 24. VI. 1936 těžce postiženy živelní pohromou, t. 593.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Horní a Dolní Věstonice v okr. mikulovském, které byly dne 11. VIII. 1937 poškozeny bouří, t. 1057.

112, 29. X. 1937; 11.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Micmanice, Ječmeniště a Dyjákovičky v pol. okr. znojemském, postiženým bouří dne 14. VIII. 1937, t. 1059.

112, 29. X. 1937; 11.

aby ihned byla poskytnuta vydatná pomoc městu Mikulovu v politickém okrese mikulovském, poškozenému bouří dne 23. VI. 1938, t. 1390.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění finanční zákon na rok 1936 (t. 567).

59, 27. VI. 1936; 13.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 62.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 24.

o zákonu, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (t. 1314).

146, 7. IV. 1938; 12.

Interpelace:

o neoprávněném postupu četnické stanice proti vyvěšení obrazu Kornáda Henleina,

t. 263/VI. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 423/III. 42, 7. V. 1936; 4.

o vranovské údolní přehradě,

t. 586/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/IV. 74, 15. XII. 1936; 3.

že byl bez důvodu zabaven opis voličských seznamů a že se voličské seznamy v Jihlavě vykládají nezákonitě,

t. 673/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

že na jižní Moravě byla bez důvodu zatčena celá skupina říšskoněmeckých cestovatelů,

t. 675/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 757/V. 78, 11. II. 1937; 6.

o hrubých služebních poklescích četníků Berana a Kamerada z podmokelské četnické stanice,

t. 799/IX. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/I. 112, 29. X. 1937; 10.

že strážmistr Josef Měřinský z četnické stanice v Dol. Věstonicích neprávem paušálně podezřívá sudetskoněm. stranu, předseda Konrad Henlein,

t. 847/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/III. 112, 29. X. 1937; 10.

že stát. policejní úřad v Mikulově neprávem rozkázal vyvěsiti vlajky,

t. 1199/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

o zřizování stát. policejních úřadů a o jejich obsazení Němci,

t. 1327/XI. 147, 26. IV. 1938; 8.

o protizák. zakročení praporčíka Frant. Krecka z Hrušovan n. Jevišovkou, okr. Jaroslavice,

t. 1361/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o událostech v Lednici a o protizákonném chování mikulovského policejního komisařství,

t. 1372/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)