Leopold Slíva

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÍVA Leopold

XIII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., rozp., zahr. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 139

(zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské).

15, 4. XII. 1935; 15, oprava tiskových chyb; 17.

živn.-obch. výb. zpr. t. 660

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. VII. 1936, č. 234 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 59.

živn.-obch. výb. zpr. t. 681

(dohoda sjednaná výměnou not ze dne 29. VI. 1936 a ze dne 7. VII. 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, č. 262 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 64.

bran. výb. zpr. t. 880

(zákon o vojenském polním trestním řízení)

96, 27. IV. 1937; 7, doslov 23.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 76.ISP (příhlásit)