István Kosik

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOSIK István

XX. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci rolníkům okresu Bardejov na Slovensku, kterým byla živelní pohromou (krupobitím) zničena celá úroda a mnohým byly poškozeny příbytky, t. 43.

8, 5. XI. 1935; 16.

o naléhavé pomoci obcím postiženým živelními škodami v okresích Šala n. V. a Modrý Kameň, jakož i v údolích řek Rimy a Ipeľ, t. 510.

53, 16. VI. 1936; 4.

na bezodkladné poskytnutí podpor rolníkům, malým nájemcům a polním hospodář. dělníkům, poškozeným povodní v obci Guta (okr. Komárno) a na bezodkladné opatření, kterým se zabrání podobným katastrofám, t. 917.

100, 3. VI. 1937; 4.

na bezodkladnou úpravu řek Rima a Šajo a na poskytnutí pomoci lidem poškozeným povodní, t. 1159.

123, 9. XII. 1937; 4.

na regulaci řek Bodroka a Latorice, protékajících okresem Kráľ. Chlumec, na odvodňování močálů, na úpravu silničních poměrů v okrese a na stavbu státní nemocnice, t. 1379.

150, 2. VIII. 1938; 7.

aby stavební náklady stát. maďar. reálného gymnasia v Košicích byly zařazeny do rozpočtu ministerstva veřejných prací na rok 1939, t. 1391.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 313).

31, 5. III. 1936; 13,

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 101.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 77.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (t. 809).

86, 11. III. 1937; 8.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s úcty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o maďarské menšině v Československu.

141, 17. III. 1938; 42.

Interpelace:

o policejní domovní prohlídce, vykonané v úředních místnostech odborové organisace stavebních dělníků v Košicích,

t. 44/XX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/X. 8, 5. XI. 1935; 16.

o zákazu přednášky o Sovětské unii,

t. 44/XXI. 8, 5. XI. 1935; 16

odpov. t. 85/XI. 8, 5. XI. 1935; 16.

o pronásledování dělníků, kteří požadovali, aby Ernest Thälman byl propuštěn na svobodu,

t. 44/XXV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 74/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

o zavírací hodině v Košicích,

t. 63/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/III. 27, 18. II. 1936; 6.

pro postup Pozemkového úřadu vůči rolníkům v Nižní Olšavě, okr. Stropkov, že tětmo rolníkům nebyla za dobu 10 roků Pozemkovým úřadem schválena kupní předávací smlouva,

t. 318/III. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 504/VI. 55, 22. VI. 1936; 4.

že byl zbaven hlasovacího práva zástupce rudých odbor. organisací, zasedající v komisi, která rozděluje stravovací lístky,

t. 330/VII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/II. 55, 22. VI. 1936; 4.

o seriovém zakazování lidových shromáždění v okrese Kráľ. Chlumec,

t. 337/VI. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/I. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci dělníků stávkujících při stavbě silnice Plášťovce-Fedýmeš,

t. 424/VII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XXIV. 60, 7. X. 1936; 8.

o protizákonných činech policejního ředitelství ředitelství v Košicích,

t. 1069/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/VII. 130, 22. II. 1938; 5.

o protizákonné jazykové praxi okresního úřadu v Kráľ. Chlumci,

t. 1152/XI. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1247/XI. 136, 8. III. 1938; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přestupky podle nařízení býv. uh. ministerstva vnitra č. 7430/1913, resp. nařízení krajinského úřadu v Bratislavě č. 1/1172/32 Pres. a podle § 15, č. 4 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

27, 18. II. 1936; 7.

krajský soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

88, 31. III. 1937; 4.

kraj. soud v Košicích (zločin násilí proti orgánům vrchnosti podle §§ 4/I, 6/I. zák. čl. XL. z r. 1914)

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána 119, 2. XII. 1937; 75.ISP (příhlásit)