MUDr. Theodor Jilly

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JILLY Theodor, Dr.

X. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp. a zdrav.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zbraních a střelivu (t. 1111).

115, 15. XI. 1937; 10.

o opiovém zákoně (t. 1195).

129, 27. I. 1938; 20.

Interpelace:

naléhavá o zdravotně policejních opatřeních pro dětskou obrnu vypuklou u několika dětí,

t. 609. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 631. 62, 15. X. 1936; 4.

naléhavá o nestejné míře při státní dětské vyživovací akci,

t. 682. 67, 30. XI. 1936; 3.

naléhavá o bezdůvodně přísných a vážnost státu snižujících opatřeních československých pohraničních celních orgánů v Habrachticích-Georgswalde při návratu sudetsko-německých dětí z Dánska,

t. 1073. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1126. 116, 27. XI. 1937; 5.

Interpelace:

o naléhavých otázkách lékařského stavu,

t. 80/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 284/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

o opatřeních na ochranu lékárníků,

t. 80/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/X. 26, 23. I. 1936; 4.

o úpravě služebních poměrů a příjmů porodních asistentek ve venkovských obcích,

t. 80/X. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/XI. 26, 23. I. 1936; 4.

o dopravování nemocných sanitními automobily,

t. 286/l. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 425/VIII. 44, 14. V. 1936; 4.

o oběžníku brněnského zemského úřadu o přijímání do veřejných nemocnic,

t. 388/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 614/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

že okresní úřad ve Znojmě potrestal Hermana Bischofa z Dyákoviček č. 173, ač soud prokázal jeho nevinu,

t. 613/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/IX. 80, 18. II. 1937; 4.

že se v pohraničních vesnicích ruší telefonní stanice,

t. 694/V. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/IX. 96, 27. IV. 1937; 25.

o nových ustanoveních o přijímání a stravování nemajetných nemocných,

t. 694/IX. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 889/XVIII. 98, 20. V. 1937; 4.

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy,

t. 744/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o protizákonném zákazu průvodu ze stranickopolitických důvodů a o nepatřičném chování úředníků znojemského okresního úřadu,

t. 766/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o dotazu po členství čsl. státních občanů v cizozemských vědeckých organisacích,

t. 766/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 1023/V. 112, 29. X. 1937; 10.

o politických projevech v udání četnické stanice v Prosiměřicích v okr. znojemském,

t. 847/XVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

o rozšíření zaječího moru (tularemie),

t. 888/IV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 983/XVI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že pěší pluk č. 24 ve Znojmě zanedbal povinnou péči o bezpečnost života osob konajících vojenskou službu,

t. 888/XVIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném přidělení německých dětí do české stát. školy v Hodonicích u Znojma,

t. 1011/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1185/III. 129, 27. I. 1938; 8.

o článku Ant. Schreibra, ústředního sociálního referenta Ústřední jednoty čs. lesnictví,

t. 1039/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XI. 139, 22. II. 1938; 5.

o nedemokratickém a tedy protiústavním postupu stát. policejního úřadu v Jihlavě při posuzování veřejně vyvěšených plakátů

t. 1165/IV. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1331/V. 148, 10. V. 1938; 6.

o nedostatečném potírání stále více se šířící epidemie záškrtu,

t. 1196/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

jak stát. zastupitelství v Jihlavě vykonává censuru časopisu "Mährischer Grenzbote",

t. 1199/III. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1288/VI. 145, 5. IV. 1938; 4.

že se péče o zotavení dětí nezaměstnaných provádí nevěcně a vzbuzuje dojem stranickosti,

t. 1216/VI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o připojení české osady Nového Světa k německé obci Kostelci v polit. okr. jihlavském, které bylo provedeno z národnostních důvodů,

t. 1327/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o protizák. výměru okres. úřadu v Něm. Brodě, kterým se udílí souhlas s odstoupením 7 českých členů obec. zastupitelstva ve Štokách,

t. 1330/III. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že v Chvalovicích v okr. znojemském byla proti zákonu rozpuštěna schůze podle § 2 a contrario shromažďovacího zákona,

t. 1338/XI. 148, 10. V. 1938; 6.

o zhoršení zdravotních a sociálních poměrů opatřeními správních úřadů ve stát. území osídleném Němci,

t. 1377/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)