PhDr. Ludwig Eichholz

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

EICHHOLZ Ludwig, Dr.

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 21.

Byl členem výb. bran., im., in., kult., rozp., soc.-pol., ústav.-práv. a techn.-doprav.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, jímž se v Děčíně-Libverdě zřizuje oddělení pražské německé vysoké školy technické pro lesní hospodářství, t. 1340.

148, 10. V. 1933; 6.

Návrh resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 67.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 85.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 17.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1169).

126, 15. XII. 1937; 53.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 18.

Interpelace:

naléhavá o zrušení neústavního výnosu ministra dr Frankeho proti učitelům a profesorům,

t. 1311. 147, 26. IV. 1938; 8.

o protizákonném postupu četnického strážmistra z trpístské četnické stanice,

t. 352/V. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 461/XXV. 47, 26. V. 1936; 5.

ze frývaldovský okresní úřad zakázal veřejně prodávati ustanovení Smlouvy mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsané v St. Germain-en-Laye dne 10. IX. 1919, č. 508 Sb. z. a n. z r. 1921 (smlouva o ochraně menšin) a ústavní listiny Československé republiky, vyhlášené zákonem ze dne 29. II. 1920, č. 121 Sb. z. a n.,

t. 586/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XII. 68, 1. XII. 1936; 94.

že duchcovská expositura státní policie zakázala vyvěšovati prapory sudetskoněmecké strany,

t. 649/XIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

o trestních vyšetřovacích opatřeních železničního průvodčího na trati Duchcov-Plzeň,

t. 649/XIV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 797/X. 84, 4. III. 1937; 4.

o nedostatečném poučení nezaměstnaných o poshovění a odepsání rozhlasových poplatků,

t. 673/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/VIII. 84, 4. III. 1937; 4.

že expositura stát. policie v Hoře Sv. Kateřiny v Rudohoří bez důvodu odpírá pohraniční průkazy,

t. 790/XIV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/XXIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o vydávání úředních zpráv o návrzích zákonů v meziministerském řízení,

t. 790/XXVII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XXIX. 104, 11. VI. 1937; 4.

o neodůvodněném rozpuštění schůze duchcovským státním policejním úřadem,

t. 1069/III. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XVII. 130, 22. II. 1938; 5.

že se nevypisují volby do Léčebného fondu,

t. 1115/XV. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1223/X. 130, 22. II. 1938; 5.

o nezákonné konfiskační praksi státních bezpečnostních úřadů,

t. 1199/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o honorovaném působení lékařky, polské stát. o příslušnice, židovského vyznání, ve všeobec. veř. okres. nemocnici v Duchcově,

t. 1216/V. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/IX. 150, 2. VIII. 138; 7.

o vypsání místa ředitele na německé dívčí měšť. škole v Hor. Litvínově,

t. 1222/V. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1350/XXI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že universitní lektor těsnopisu, zatímní profesor čsl. obchod. akademie a komorní těsnopisec Karel Blaha z Prahy ve své učebnici čes. těsnopisu hanobí německý národ,

t. 1244/XII. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1373/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se proti zákonu užívá § 7 zák. č. 55/1928 Sb. z. a n., aby se odpíraly cestovní pasy býv. příslušníkům rozpuštěné Německé národ. socialistické strany dělnické,

t. 1308/XV. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/XXIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že celní úřady v Podmoklech a ve Varnsdorfu nedodržují ustanovení jazykového nařízení,

t. 1338/V. 148, 10. V. 1938; 6.

o slavnostním vyzdobení železničních budov při o sokolském sletu,

t. 1377/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)