Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

14.12.2018   Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček uspořádal předvánoční setkání s diplomatickým sborem působícím v ČR. Velvyslanci a velvyslankyně z celého světa se sešli v prostorách jeho kanceláře 13. prosince 2018. Radek Vondráček jim poděkoval za dosavadní práci, shrnul priority a cíle další spolupráce.

Members of Parliament,

Your Excellency, Papal Nuncio Archbishop Charles Daniel Balvo

Your Excellencies Ambassadors, Members of the Diplomatic Corps,

Ladies and gentlemen,

I am glad you accepted my invitation to the Chamber of Deputies at the end of the year.

I wanted to thank you in a somewhat quieter moment at the end of the year for your work, for the work of all members of the diplomatic corps of the embassies that you run, for inspirational debates and for meetings with many of you.

Thank you also for your diplomatic support to the international relations of our Chamber of Deputies, which I call parliamentary diplomacy and which is an important part of the

co-development of our foreign policy.

Although domestic politics is the priority of my work in the Chamber of Deputies, my travels and the travels of deputy speakers, and also committee visits to your countries, as well as visits by delegations of parliaments from your countries, help shape the foreign policy of the Czech Republic, help our partners better understand the process of shaping this or that position of our government.

In spite of the interconnection via global communications, interpersonal contacts, links among companies and institutions, diplomacy remains an important, and I would say an irreplaceable communication channel.

From my own as well as the Chamber´s perspective, I set the following priorities for parliamentary diplomacy, together with the government and in consultation with the highest constitutional representatives:

1.         active care and development of good relations with our neighbors,

2.         the European Union,

3.         the renewal of somewhat neglected parliamentary relations with non-European countries and international organizations.

The Czech Republic is our home, it is a Central European country that wants to have its place in a dynamic, safe and prosperous European Union. The Union that will be open to the world, not only from a commercial point of view, but open to communication, intercultural dialogue and

multi-faceted co-operation.

This work begins with our neighbors. I have visited all the neighboring countries, some of them more than once. With colleagues, speakers of parliament, we intensely search for ways to strengthen the parliamentary dimension of the Visegrad co-operation. In Kroměříž this autumn we also enhanced the Czech-Slovak-Austrian government co-operation in Austerlitz format with its parliamentary dimension. We emphasize the communication and co-operation of parliamentary committees, wherever we can be of benefit to our interests and hence to the interests of the whole of the EU. Central Europe has been experiencing prominent economic growth and record low unemployment for several consecutive years. It is not a burden for the EU, but a stabilizing element for its prosperity. The Czech Republic is approaching the level of average economic performance in the EU. We lose the UK as an EU member, but we want it to stay as close as possible. I have recently said in Slovakia that the Brexit could find inspiration in the Czechoslovak division. We did not succeed in saving the common state but in applying the win-win principle, we managed to contractually save all the good that citizens in the modern world need. We also want to continue our efforts to ensure that distrust between the old and new Member States does not deepen. That is why I initiated a parliamentary level meeting of the V4 group with France and Germany.

I consider European politics to be domestic to a large extent. Nowhere will you be more aware of the extent to which EU policy-making is a domestic reality than in the Chamber of Deputies when we implement European legislation.

Next year we will elect a new European Parliament, a new Commission, and we will finish the budget negotiations. These are all events where we have to prepare for different opinions, attitudes, different political ambitions. With all the differences, we will strive to avoid new dividing lines of misunderstanding and we will strive not to lose sight of the common goal of making the EU even better.

The security in our home countries, in Europe and around the world is a topic we all agree on across the continents.

In addition to most European countries, I have visited this year also the United States, Russia, Japan, Israel, two Middle East Arab countries – the United Arab Emirates and Saudi Arabia, the EU, the UN and NATO. Everywhere the issue of security, and conflict resolution in international relations was one of the main topics. The Czech Republic is active and our Parliament approved by broad majority the activities of our military missions abroad until 2021.

Our relations with all partners also touched on some of the negative trends in the world economy – an increase in the number of customs barriers, tariffs and all possible non-tariff and legislative barriers. The Czech Republic is traditionally an export-oriented country that seeks as low as possible protectionism inside and outside the EU. I am convinced that protectionism is exactly what potentially escalates many conflicts. Our government and our Parliament, thanks to our tradition, are promoters of free trade and economic ties around the world, as far as possible.

In the coming years, I will again organize 3-4 visits per year to various non-European countries, and I will be accompanied by a business delegation on some of them. I wish we co-operated in preparing these visits not only with the Chamber of Commerce, the Confederation of Industry and other unions and associations in the individual branches of our economy, but also with you.

I believe in good will, I believe in co-operation and synergy of our efforts. I am convinced that even in a complicated international situation, you will find partners in our Chamber of Deputies who will extend a helping hand for your particular projects.

You represent valuable advice and help and as I have already mentioned, you are also an irreplaceable communication line in difficult times, and when organizing our visits. You are, however, our most important and first partner in explaining the positions and attitudes that the Czech Republic holds. Parliament is the place, as our first president, Tomáš Gariggue Masaryk, reiterated, where democracy is based on the debate. Here in the Parliament, the bases of positions represented by our government abroad, are shaped and formed in our discussions. Therefore you as diplomats can find the prime source of your information right here.

„Discussion is impossible with someone who claims not to seek the truth, but already to possess it” - Romain Rolland, Above the Battle.

I wish you all the success in your hard work here in the Czech Republic, I wish you also the time to get to know our beautiful country and I will look forward to further co-operation with you.

I wish all of us a more peaceful and safer world next year, in which co-operation, understanding and good will shall prevail.

-------

Vážení členové parlamentu,

Vaše Excelence, pane apoštolský nuncie Charlesi Danieli Balvo,

Vaše Excelence, členové diplomatických sborů,

dámy a pánové,

jsem rád, že jste na sklonku roku přijali moje pozvání do Poslanecké sněmovny. Chtěl jsem Vám v již poněkud klidnější chvíli na sklonku roku poděkovat za Vaši práci, za práci všech členů diplomatického sboru zastupitelských úřadů, které řídíte, za inspirativní rozhovory a za setkání s mnohými z Vás.

Děkuji Vám také za Vaši diplomatickou podporu mezinárodním vztahům naší Poslanecké sněmovny, kterou nazývám parlamentní diplomacií a která je důležitou součástí spoluutváření naší zahraniční politiky.

Ačkoliv prioritou mojí práce v Poslanecké sněmovně je domácí politika, moje cesty a cesty místopředsedů, ale i cesty výborů do Vašich zemí,  stejně tak i návštěvy delegací parlamentů z Vašich zemí pomáhají dotvářet zahraniční politiku České republiky, pomáhají našim partnerům lépe pochopit, jak a proč vzniká ta či jiná pozice, kterou pak vláda zastává.

I přes propojení globální komunikací, mezilidskými kontakty, vazbami firem a institucí zůstává diplomacie důležitým, řekl bych nenahraditelným komunikačním kanálem.

Z pohledu mého a Poslanecké sněmovny jsem od počátku svého funkčního období nastavil s vládou a na poradě s nejvyššími ústavními činiteli tyto priority pro parlamentní diplomacii:

1.     aktivní péče o dobré vztahy se sousedy a jejich rozvoj,

2.     Evropská unie,

3.     renesance poněkud zanedbaných parlamentních vztahů mimoevropských zemí a mezinárodních organizací.

Naším domovem je Česká republika, středoevropský stát, který chce mít svoje místo v dynamické, bezpečné a prosperující Evropské unii. EU, která bude otevřená světu - nejen z obchodního hlediska, ale otevřená komunikaci, mezikulturnímu dialogu a všestranné spolupráci.

Tato práce začíná u sousedů, navštívil jsem všechny sousední země, některé i vícekrát. Velmi pečlivě se zabýváme s kolegy předsedy parlamentů, jak posílit parlamentní dimenzi Visegrádské spolupráce. V Kroměříži letos na podzim jsme obohatili i Česko-slovensko – rakouskou vládní spolupráci ve Slavkovském formátu (Austerlitz) o její parlamentní dimenzi. Klademe důraz na komunikaci a spolupráci parlamentních výborů, všude tam, kde můžeme být přínosem pro naše zájmy a tím i pro zájmy celé EU.

Střední Evropa prožívá již několik let po sobě úctyhodný hospodářský růst a rekordně nízkou nezaměstnanost. Není břemenem pro EU, ale stabilizačním prvkem v její prosperitě. Česká republika se blíží k hladině průměrné hospodářské výkonnosti v EU. V EU ztrácíme Velkou Británii, ale chceme, aby nám zůstala co nejblíže. Nedávno jsem na Slovensku řekl, že by se brexit mohl inspirovat česko–slovenským rozdělením, protože se nám sice nepodařilo zachránit společný stát, ale zato zachovat smluvně dle vin-vin principu vše dobré, co občané v moderním světě potřebují. Chceme také proto dále usilovat o to, aby se nedůvěra mezi starými a novými členskými státy neprohlubovala. Proto se také z mé iniciativy setkala skupina V4 s Francií a s Německem na parlamentní úrovni.

Evropskou politiku považuji do značné míry za vnitřní politiku. Nikde lépe si neuvědomíte, do jaké míry je zvnitřnění EU politiky realitou, než u nás ve Sněmovně, když implementujeme evropskou legislativu.

Příští rok si zvolíme nový evropský parlament, novou komisi a dokončíme jednání o rozpočtu. To vše jsou události, kde se musíme připravit na různé názory, postoje, různé politické ambice. Při všech diferencích budeme usilovat o to, aby se neobjevovaly nové dělící čáry neporozumění a abychom neztráceli ze zřetele společný cíl činit EU lepší.

Bezpečnost naše domácí, v Evropě a ve světě je tématem, na kterém se shodneme napříč kontinenty určitě všichni.

Kromě většiny evropských zemí jsem navštívil v tomto roce Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Izrael, dva arabské státy Blízkého východu – Spojené arabské emiráty a Saúdskou Arábii, EU, OSN a NATO. Všude byla otázka bezpečnosti a řešení konfliktů v mezinárodních vztazích jedním z hlavních témat. Česká republika je aktivní a náš parlament širokou většinou schválil působení našich vojenských misí v zahraničí do roku 2021.

Ve všech relacích jsme se věnovali s partnery také určitému negativnímu trendu ve světové ekonomice – nárůstu počtu celních bariér, tarifů i všech možných netarifních i legislativních překážek. České republika je tradičně exportně orientovanou zemí, která uvnitř EU i navenek usiluje o co nejnižší hladinu protekcionismu. Jsem přesvědčen, že řada konfliktů má svůj eskalační potenciál právě zde. Naše vláda a náš parlament jsou i díky naší tradici pokud možno svobodných obchodních a ekonomických vazeb v celém světě.

I v příštích letech budu chystat do dalších mimoevropských zemí 3 - 4 cesty ročně, přičemž při některých z nich mne bude doprovázet podnikatelská delegace. Přál bych si, abychom nejen s naší Hospodářskou komorou České republiky, Svazem průmyslu i dalšími svazy a sdruženími, které působí v jednotlivých odvětvích naší ekonomiky, spolupracovali při přípravě těchto cest i s Vámi.

Věřím v dobrou vůli, věřím ve spolupráci a v synergii našeho snažení. Jsem přesvědčen, že i ve složité mezinárodní situaci najdete ve Vaší práci právě zde v Poslanecké sněmovně partnery, kteří budou v tom či onom konkrétním projektu nápomocni.

Jste nám cennou radou a pomocí, a jak už jsem uvedl, nenahraditelnou komunikační linkou v složitých časech, i při organizaci návštěv a cest. Jste ovšem našim nejdůležitějším a prvním partnerem pro vysvětlení pozic a postojů, které Česká republika zastává. Parlament je místem, kde jak náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk opakoval, demokracie je/znamená/je založena na diskuzi. Zde v parlamentu vznikají a diskutují se základy pozic, které naše vláda v zahraničí zastupuje. Proto zde  můžete jako diplomaté najít prvotní zdroj k Vašim informacím. "Discussion is impossible with someone who claims not to seek the truth, but already to possess it." ― Romain Rolland, Above the Battle

Přeji Vám, ať se Vám náročná služba v České republice daří, ať máte čas poznat i naši krásnou zemi a budu se těšit na další spolupráci s Vámi.

Přeji nám všem v příštím roce klidnější a bezpečnější svět, v němž bude převládat spolupráce, porozumění a dobrá vůle k řešení konfliktů.

  


  


Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)
Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR (14. 12. 2018)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)