Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
359/1999Zákon o sociálně-právní ochraně dětí2
27/2000Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách2
29/2000Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách1
99/2000Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr1
103/2000Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budování a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1
121/2000Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)1
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)4
129/2000Zákon o krajích (krajské zřízení)3
130/2000Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů1
131/2000Zákon o hlavním městě Praze3
132/2000Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze2
133/2000Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)1
211/2000Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů2
218/2000Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)3
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích4
239/2000Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů1
243/2000Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)1
250/2000Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu2
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1
340/2000Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1

<<123456789>>ISP (příhlásit)