Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
319/1919Zákon, kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční1
327/1919Zákon o povinné nabídce pohledávek, znějících na cizí měnu, Československé devisové ústředně1
328/1919Zákon o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi1
329/1919Zákon o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové1
331/1919Zákon o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby podle nich podané1
333/1919Zákon o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest1
339/1919Nařízení vlády republiky Československé k provedení zákona o platech profesorů vysokoškolských.1
340/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí čl. VII. zákona ze dne 23.května 1919, č.276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.1
347/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí zákon ze dne 28. května 1919, čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových.1
351/1919Nařízení vlády republiky Československé ku provedení zákona o spoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty.1
356/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, č.207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků.1
358/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou postiženým v Čechách.1
359/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enlávy ve Slezsku.1
366/1919Zákon o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém1
367/1919Nařízení vlády republiky Československé o amnestii v oboru poplatkovém.1
369/1919Zákon o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky1
370/1919Nařízení vlády republiky Československé o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.1
372/1919Zákon na úpravu služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhův a podúředníků1
374/1919Zákon o zařadění okresních lesních a lesních příručích do úřednických tříd hodnostních a platových1
376/1919Zákon, kterým povoluje se úvěr na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny1

<<123456789>>ISP (příhlásit)