Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
13/1997Zákon o pozemních komunikacích2
61/1997Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)1
77/1997Zákon o státním podniku4
151/1997Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)2
203/1997Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2
227/1997Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)2
82/1998Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)2
110/1998Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky1
169/1998Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2
95/1999Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1
106/1999Zákon o svobodném přístupu k informacím2
107/1999Zákon o jednacím řádu Senátu1
159/1999Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
168/1999Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1
191/1999Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů1
221/1999Zákon o vojácích z povolání3
222/1999Zákon o zajišťování obrany České republiky1
326/1999Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů1
349/1999Zákon o Veřejném ochránci práv2
359/1999Zákon o sociálně-právní ochraně dětí2

<<12345678>>ISP (příhlásit)