Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů1
182/1993Zákon o Ústavním soudu2
153/1994Zákon o zpravodajských službách České republiky1
154/1994Zákon o Bezpečnostní informační službě1
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů1
159/1999Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
222/1999Zákon o zajišťování obrany České republiky1
133/2000Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)1
211/2000Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů1
96/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)1
634/2004Zákon o správních poplatcích1
289/2005Zákon o Vojenském zpravodajství1
412/2005Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
108/2006Zákon o sociálních službách1
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi1
159/2006Zákon o střetu zájmů1
262/2006Zákon zákoník práce1
378/2007Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)1

12ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)