10. července 1968 byli zvoleni první poslanci ČNR

9. 7. 2018

"Osmičková" výročí V - vznik ČNR (25. 6. 2018)
50 let od vzniku zastupitelského sboru, jenž byl přímým předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny.

 Více podrobností ze sněmovního archivu najdete zde:

 

Poslanci Národního shromáždění zvolili před 50 lety, 10. července 1968, 150 poslanců České národní rady (ČNR) jako nejvyššího zákonodárného orgánu českých zemí. Nástupcem ČNR se stala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

ČNR vznikla na základě ústavního zákona č.77/1968 o přípravě federativního uspořádání tehdejší Československé socialistické republiky (zákon byl přijat 24. června 1968). Vytvořena byla jako prozatímní orgán ústavní politické reprezentace českého národa. Národní rada měla právo předkládat Národnímu shromáždění ČSSR, tehdejšímu nejvyššímu zákonodárnému sboru čs. státu, návrhy související s federativním uspořádáním Československa, avšak neměla ústavní postavení, které získala až později.

Podle uvedeného ústavního zákona zvolilo 10. července 1968 150člennou Českou národní radu Národní shromáždění ze svých poslanců zvolených v českých zemích a z význačných představitelů tehdejšího veřejného života. V jejím čele stanul Čestmír Císař.

Název Česká národní rada byl tehdy zvolen podle obdoby tehdy již existující Slovenské národní rady. Oba orgány se podílely na vypracování návrhu ústavního zákona o československé federaci, který byl čs. parlamentem přijat 27. října 1968.

Na základě tohoto ústavního zákona se ČNR stala od 1. ledna 1969 ústavním představitelem národní svrchovanosti a svébytnosti českého národa a nejvyšším orgánem státní moci v tehdejší České socialistické republice (ČSR). Současně se stala nejvyšším zastupitelským sborem republiky a jejím jediným zákonodárným orgánem. Vzhledem k tomu, že ústavní zákon definoval ČNR jako sbor s 200 poslanci, bylo nutné vykonat ještě před jeho účinností (1. ledna 1969) doplňovací volbu.

Na základě příslušného ústavního zákona z roku 1971 bylo funkční období poslanců ČNR pětileté, a to až do roku 1990. V parlamentních volbách v roce 1990 byli poslanci ČNR voleni na zkrácené dvouleté období. Dalším zákonem z roku 1992 bylo volební období ČNR stanoveno na čtyři roky, což je stejná délka, jaká platila podle ústavního zákona o čs. federaci před rokem 1971. Podle nyní platné Ústavy České republiky je funkční období členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR čtyřleté.10. července 1968 byli zvoleni první poslanci ČNR (9.07.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)