Cena F. L. Riegra za nejlepší diplomovou práci (do 28. 2. 2018)

16. 1. 2018

Předseda Poslanecké sněmovny ocení v roce 2018 autory nejlepších kvalifikačních prací cenou Františka Ladislava Riegra. 

Oceněny budou nejkvalitnější bakalářské a diplomové práce z oborů společenských věd, historie a práva, jež hloubkou svého zpracování představují příspěvek k výzkumu českého parlamentarismu.

K účasti v soutěži jsou vyzváni autorky a autoři prací obhájených v kalendářním roce 2017. Práce do soutěže zasílají přímo studenti. Spolu se zaslanou prací musí zaslat i doporučení katedry, kde byla práce obhájena. Práci může nominovat rovněž přímo katedra, kde byla práce obhájena. Pokud práci nominuje katedra, není nutné přikládat doporučující dopis.

Soutěž je otevřena pro autory bakalářských a diplomových prací veřejných a soukromých škol. Zaslat je možné práce v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Soutěže se mohou zúčastnit i cizinci – absolventi českých univerzit.

Udělení ceny je spojeno s následující finanční odměnou: 

  1. místo                          10. 000 Kč
  2. místo                            7. 000 Kč
  3. místo                            5. 000 Kč              

Cenu udělí předseda Poslanecké sněmovny na návrh jím jmenované odborné komise. Výběr proběhne ve dvou kolech. V první fázi vybere komise z došlých prací účastníky druhého kola. Následně budou autorky a autoři vybraných prací pozváni na zasedání komise v Poslanecké sněmovně, kde své práce představí. Zasedání komise proběhne v květnu nebo červnu 2018.

V případě zájmu o účast v soutěži o cenu F. L. Riegra je práci nutné zaslat do 28. února 2018. Spolu s prací je nutné zaslat doporučení katedry a posudek vedoucího práce a oponenta. Vedle svázané práce je nutné zaslat i její elektronickou podobu na emailovou adresu pi@psp.cz.

Adresa pro zaslání veškerých podkladů:

Parlamentní institut
Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 4
118  26 Praha 1

Zprávy z udílení cen v roce 2016 a 2017.

Cena F. L. Riegra (Dokument DOCX, 47 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)