Stanovisko VEZ k energetickému balíčku

20. 4. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA předsedy Ondřeje Benešíka a zpravodaje Jana Zahradníka za výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny dne 20. dubna 2017 na svém zasedání v rámci projednávání tzv. zimního energetického balíčku přijal odůvodněné stanovisko k jednomu z legislativních návrhů zmíněného balíčku. V návrhu nařízení o trhu s elektřinou shledal výbor vážné rozpory s principem subsidiarity a proporcionality. Vydání odůvodněného stanoviska podpořil i Hospodářský výbor Sněmovny.

Evropská komise předložila v listopadu minulého roku pod souhrnným názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ osm legislativních návrhů v oblasti energetiky. Tyto návrhy by měly po svém přijetí a implementaci do národní legislativy rozsáhlé dopady do fungování elektroenergetického trhu. Návrhy projednaly Výbor pro evropské záležitosti a Hospodářský výbor a v řadě případů shledaly problematické oblasti, které jsou na hraně porušení principu proporcionality a subsidiarity a na hraně narušení národních kompetencí České republiky.

Za nejproblematičtější návrh byl oběma výbory označen návrh nařízení o trhu s elektřinou.  Ačkoli je potřebné v tomto návrhu ocenit snahu o zajištění rovného přístupu všech výrobních zdrojů na trh, je zároveň nutné se ohradit proti návrhu na zřízení tzv. regionálních provozních center, která by měla převzít část kompetencí národních provozovatelů přenosových soustav v oblasti řízení elektrizační soustavy. Tento přenos kompetencí však není doprovázen přenosem odpovědnosti. V praxi by to znamenalo, že rozhodnutí přijatá v rámci regionálních provozních center by měla dopady na národní soustavy, za které by však nadále odpovídali národní provozovatelé přenosových soustav. Jedná se tedy o významný zásah do suverenity rozhodování členských států, který ve svém důsledku může vést k ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny, a dle názoru Výboru pro evropské záležitosti je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)