Jednání komise pro výběr vedoucího Kanceláře PS dne 19. dubna 2017

20. 4. 2017

Z pověření předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka se ve středu 19. dubna 2017 uskutečnilo první zasedání komise ustavené pro výběr vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Komise se sešla v plném počtu 9 členů - 6 poslanců a 3 zaměstnanci Kanceláře PS. V tomto složení schválila, že předsedou komise bude poslanec a 1.místopředseda PS Radek Vondráček a místopředsedou poslanec a místopředseda PS Petr Gazdík. Dále komise stanovila postup pro otevírání obálek a kontrolu formálních náležitostí. Každá obálka byla otevřena a splnění jednotlivých náležitostí bylo zaznamenáno do formuláře, opatřeného jménem a datem narození účastníka výběrového řízení.

Z výběrového řízení byla vyřazena jedna přihláška z důvodu nesplnění termínu pro podání, další účastník na vlastní žádost ze zdravotních důvodů a pro nesplnění formálních požadavků byly vyřazeny materiály třetího účastníka.

Po těchto nezbytných formálních úkonech zůstalo ve výběru celkem 15 uchazečů o funkci vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny. Všichni členové komise provedli osobně kontrolu zaslaných materiálů a ověřili tak správnost a úplnost podkladů pro další jednání komise a shodli se na následujícím průběhu výběrového řízení:

Do 21. dubna 2017 budou zaslány všem členům výběrové komise životopisy uchazečů, aby se s nimi mohli podrobně seznámit. Na základě těchto životopisů vybere každý člen výběrové komise 5 uchazečů, kteří by podle jeho mínění - na základě doložených kvalifikačních předpokladů - měli být pozváni k osobnímu pohovoru do 2. kola výběrového řízení, které se uskuteční 18. května 2017 od 14.30 hodin v budově Poslanecké sněmovny. Na každého účastníka bude vyhrazeno 30 minut a budou pozváni písemně v abecedním pořadí.

                                                                        Tiskový odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny

Navigace sekce Poslanecká sněmovna



ISP (příhlásit)