640 documents have been found. (page 1, 43 in total)

CodeReferenceTitleState
 9932/18COM(2018) 443 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Fiscalis" pro spolupráci v oblasti daní 
 9898/18COM(2018) 447 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU 
 9890/18COM(2018) 441 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826 
 9888/18COM(2018) 457 final(czech name) Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - 2017 Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2017 
 9871/18COM(2018) 437 final(czech name) Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa 
 9870/18COM(2018) 436 final, SWD(2018) 309 final(czech name) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa 
 9868/18COM(2018) 445 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku 
 9865/18COM(2018) 435 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků 
 9766/18COM(2018) 451 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS č. 108) 
 9765/18COM(2018) 449 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS č. 108) 
 9744/18COM(2018) 395 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Iniciativa EU týkající se opylovačů 
 9739/18COM(2018) 399 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o předložení návrhu na změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků jménem Evropské unie 
 9716/18COM(2018) 397 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie 
 9701/18COM(2018) 380 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 
 9695/18COM(2018) 297 final(czech name) Zpráva Komise - Zpráva Komise o hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období 

12345>>ISP (login)