2208 documents have been found. (page 1, 148 in total)

CodeReferenceTitleState
12012/17COM(2017) 465 final(czech name) Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Fifteenth report on relocation and resettlement - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Patnáctá zpráva o relokaci a přesídlování 
11947/17COM(2017) 452 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství 
11894/17COM(2017) 463 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na příštích třech zasedáních Mezinárodní velrybářské komise včetně souvisejících jednání a opatření mezi těmito zasedáními 
11869/17COM(2017) 457 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno 
11845/17COM(2017) 459 final(czech name) Zpráva Komise Radě o systému střednědobé finanční pomoci Unie platebním bilancím členských států podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 332/2002 
11833/17JOIN(2017) 33 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 329/2007 
11831/17COM(2017) 460 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o průběžném hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie za období 2014–2016 
11801/17COM(2017) 458 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů v polovině období 
11785/17COM(2017) 453 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2018 
11770/17COM(2017) 455 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na dvanáctém zasedání Konference smluvních stran ohledně návrhů změn příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů předložených různými stranami úmluvy 
11733/17COM(2017) 385 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) 
11726/17COM(2017) 425 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu přijímaných Evropskou hospodářskou komisí OSN – Pracovní skupinou pro normy jakosti zemědělských produktů (WP.7 EHK OSN) 
11724/17COM(2017) 386 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které souvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcech 
11723/17COM(2017) 387 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které nesouvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcech 
11719/17COM(2017) 451 final(czech name) Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 

12345>>ISP (login)